Нажмите "Enter" для перехода к содержанию

Томашевич Георгий

admin 0

Томашевич Георгий Степанович – Заслуженный журналист Белорусского союза журналистов, Отличник печати Беларуси, член Союза писателей Беларуси (с 2006 г.), член Союза писателей Союзного государства
(с 2009 г.), лауреат почетного звания «Человек года – 2013» Брестской области в сфере общественной деятельности и информационной политики.

Родился 14 августа 1939 года в крестьянской семье в деревне Долкинды Несвижского района Минской области. Во время коллективизации его отец был первым председателем колхоза, потом – бригадиром.
Еще в школьные годы Георгий Томашевич, благодаря учительнице русского языка Зинаиде Лукиничне Роубе, увлекся литературой, участвовал в литературных конкурсах, печатался в газетах «Пионер Беларуси», «Красная смена», «Знамя юности», редактировал школьную газету. С 15-ти лет был членом литературного объединения при районной газете «Красное знамя», которым руководил поэт Павлюк Прануза.
После окончания школы стал ответственным секретарем многотиражной газеты «За урожай!» при родном колхозе «Новая жизнь». Окончил Калининградское медицинское училище, служил в Советской Армии. Работал помощником директора по культурно-воспитательной работе профессионально-технического училища в Донбассе.
Также окончил Киевский государственный университет им. Тараса Шевченко (факультет журналистики) и 16 лет возглавлял многотиражную газету «Текстильщик» при Барановичском хлопчатобумажном комбинате.
В 1984-1991 гг. – заведующий сектором средств массовой информации Брестского обкома КПБ. С 1991 по 2002 гг. – начальник управления по печати облисполкома.
Был руководителем областного организационно-методического совета по изданию историко-документальных книг «Память». Как автор-составитель выпустил книги «Споемте, друзья…» (1995) и «Земля Берестейская» (1999), «Живет память в сердце моем» (2007) и др. Автор книги о П. М. Машерове «Брестские уроки Машерова» (1998).
Был избран председателем Брестской областной организации ОО «Белорусский союз журналистов».
В 2007 г. увидел свет его первый поэтический сборник «Ржаное слово». А уже в 2009 г. читателей порадовал сборник «Новый День». В 2014 г. вышла книга Г. С. Томашевича «Журналистские будни», которая суммирует отдельные события, оценки и раздумья о творческой жизни областной журналистской организации.

Стихи в авторском исполнении:

Дзеці вайны

Агнём вайны апаленыя лёсы
Дзяцей, што пачыналі толькі жыць
I акунацца ў сонечныя росы…
А ў снах і сёння матчыныя слёзы –
Нішчымніцу без хлеба не забыць.

Спазналі мы спаўна той час сірочы,
Не мелі льгот у працы на юначыя гады:
Дзень доўгі быў, маланкай – ночы.
Заплюшчваліся стомленыя вочы,
I хвалявалі салаўіныя сады.

Пасляваенным сталі пакаленнем –
Час не чакаў, калі мы падрасцём,
Не абышлося без дакораў і сумненняў,
Усё ўзялі на плечы з разумением…
Узнагародай – памяць і жыццё…
Брэст

Наш горад любімы над Бугам-ракой,
Гісторыяй слаўнай тваёй ганаруся.
У бітвах васкрэс, упрыгожыў сабой
Граніцы рубеж дарагой Беларусі.

Мінаюць гады – Брэст заўжды малады,
Авеяны ратнай, працоўнаю славай.
Свет сонечных зор – на шырокі прастор
Свабоднай навек суверэннай Дзяржавы.

Прывабныя паркі, бульвары твае,
Кварталы высотныя, хуткія ў росце.
3 любоўю, надзеяй і верай жыве
Наш Брэст – горад мужнасці і маладосці.

Расці і красуйся, наш велічны Брэст,
Спрыяем табе мы з натхненнем і шчыра.
Лунай над планетаю песенны фэст
У імя братэрства, яднання і міру.
Скарынавы вытокі

Якія мы?.. Як многа?..
Адкуль наш шлях ідзе?.. 
Няпросгаю дарогай 
Гісторыя вядзе.

Былі калісьці сілай 
Жыцця дрыгавічы… 
Дзянніца. Зніч. Ярыла. 
Літвіны. Крывічы…

Пад сонцам і дажджамі 
Далёкі час праплыў, 
Сівая памяць з намі, 
3 ёй векавы матыў.

У роздуме Рагнеда 
I бацька Рагвалод, 
Набегамі суседаў 
Знішчаўся княжы род.

Ды Полацкае княства 
Радзіму зберагло 
Душою хрысціянства, 
Асветніцкім святлом.

На роднай мове кніжнай 
Святы чытаўся змест. 
Паплечнікі Нясвіжа – 
Заслаўе, Вільня, Брэст.

Здзіўляліся мясціны: 
Адкуль першадрукар?..
Вучонасцю Скарына 
Ўславіў Белы край.

Ад мора і да мора 
Ягоны шлях пралёг, 
А Полацка прасторы 
Ён у душы збярог.

Вядзецца так спрадвеку: 
Спраў добрых – вечны след, 
Як многа чалавека, 
Калі ў душы сусвет

Любові, і спагады,
I дзейснай дабрыні, 
Гармони і ладу 
Без плётак і хлусні.

Скарынавы высновы – 
Сыноўняя любоў 
Да матчынага слова, 
Да родных каранёў.

Ты з кожным новым крокам
У сэрца зазірні: 
Духоўныя вытокі – 
Падмурак вышыні.
* * *
Наши годы велят
Оглянуться назад
И окинуть прошедшее оком.
Где родительский сад,
Наш семейный уклад
И прекрасное наше далёко.

Ну а жизни река
Обняла берега
И любовью питает поныне:
Соловьиный рассвет,
Незабудок букет,
Сослуживица в платьице синем.

День за днём маята,
Впереди та черта,
Где нас день ждёт божественно-судный.
Не сидим рук сложа,
Стихотворит душа,
И зовут журналистские будни.
* * *
Перад часам трымаю я споведзь
3 тых юначых і даўніх імкненняў: 
Ці збылася падзейная повязь, 
Ці хапіла імпэту, цярпення?!

На шляху, што асвечаны лёсам, 
Сустракаўся з падтрымкай нямалай.
Беглі леты, і зімы, і вёсны 
Над прароцтвамі Янкі Купалы.

3 па-над Нёмана Янкавы словы 
Над Дняпром і над Волгай луналі, 
Між братамі вяліся размовы 
На бурлівай паэзіі хвалі.

Перакладамі здзейсніваў святы
Твораў «Пушкін», «Шаўчэнка», «Міцкевіч»… 
Шанаваннем суседа і брата 
Азарылася аўтара веліч.

Набіраюцца сокаў палеткі, 
Прырастае дзяржаўнасці згода – 
Разгараецца папараць-кветкай 
Наш пачэсны пасад між народаў

Произведения Г. С. Томашевича:

1. Новы дзень : вершы, паэма, гумар / Георгій Тамашэвіч ; прадмова А. Крэйдзіча. Брэст : Брэсцкая друкарня, 2009. 147 с.
2. Жытнёвае слова : вершы / Георгій Тамашэвіч. Мінск : Бел. саюз журналістаў, 2007. 50 с.
3. Живёт память в сердце моём / авт.-сост. С. К. Грибенчук, Н. Е. Ильницкая, Г. В. Ковязин, Г. С. Томашевич. Брест : Брестская типография, 2007. 335 с.: ил.
4. Журналистские будни / Георгий Томашевич ; вступ. ст. А. Цырельчука. Брест : ОАО «Брестская типография», 2014. 120 с., ил.
5. Нашчадкам слова застаецца / укл. Г. С. Тамашэвіч. Брэст : Упраўленне па друку Брэсцкага аблвыканкама, 2001. 209 с.
6. Земля Берестейская : альбом / авт.-сост. Г. С. Томашевич. Минск : Беларусь, 1999. 132 с.: ил.
7. Брестские уроки Машерова / Г. С. Томашевич. Минск : Знание, 1998. 79 с.: [7] л. ил.
8. Споёмте, друзья… : песни фронтовых дорог и послевоенных лет / сост. Г. Томашевич. Брест, 1995. 61 с.
9. Барановичский хлопчатобумажный комбинат имени Ленинского комсомола Белоруссии / авт.-сост. Г. С. Томашевич. Минск : Беларусь, 1978. 36 с.: ил.
10. Упамін ; Ваенныя сны ; Жнівень ; «Бягуць імкліваыя гады…» ; «Якія ж шумлівыя…» ; 75 : [вершы] / Георгій Тамашэвіч // Народная трыбуна. 2014. 15 жн. (№ 33). С. 4.
11. Зоркость души : [стих., посв. А. М. Бляхеру] / Георгий Томашевич // Заря. 2013. 19 янв. С. 7.
12. И полководец, и солдат : [стих., посв. Г. Жукову] / Георгий Томашевич // Живёт память в сердце моём / авт.-сост.: С. К. Грибенчук [и др.]. Брест, 2007. С. 268–269.


О жизни и деятельности Г. С. Томашевича:

1. Георгій Тамашэвіч // Літаратурная карта Берасцейшчыны / укл. А. Крэйдзіч. Брэст : Брэсцкая друкарня, 2008. С. 8–39.
2. Тамашэвіч, Г. Сцвярджаць дабрыню : некалькі слоў пра сябе / Георгій Тамашэвіч // Народная трыбуна. 2014. 15 жн. (№ 33). С. 4.
3. Томашевич, Г. С. «Трудитесь, и всё у вас будет…» / Г. С. Томашевич ; беседовала Елена Тимошук // Брестский вестник. 2014. 8 мая (№ 19). С. 6.
4. Томашевич, Г. Памятка дней журналистских : [о Брестской областной организации ОО «Белорусский союз журналистов»] / Георгий Томашевич // Заря. 2013. 17 дек. С. 5.
5. Юдзіцкі, А. Пад родным небам : [пра кнігу Г. Тамашэвіча «Новы дзень»] / Аляксандр Юдзіцкі // ЛiМ. 2009. 18 снеж. (№ 48). С. 14.
6. Юдзіцкі, А. І душа з душою гаворыць… : [пра кнігу Г. Тамашэвіча «Новы дзень»] / Аляксандр Юдзіцкі // Народная трыбуна. 2009. 31 кастр. С. 11.
7. Міхалевіч, Г. Данесці праўду вайны : [пра кнігу «Живёт память в сердце моём»] / Г. Міхалевіч // Народная трыбуна. 2007. 9 чэрв. С. 10.
8. Соснович, Е. На подвиг зовущие имена : [о книге «Живёт память в сердце моём» / Егор Соснович // Заря. 2007. 17 мая. С. 5.
9. Крэйдзіч, А. Праз далеч часу : [пра кнігу паэзіі Г. Тамашэвіча «Жытнёвае поле»] / Анатоль Крэйдзіч // Заря. 2007. 21 июня. С. 17.
10. Тамашэвіч, Г. Малюся слову / Георгій Тамашэвіч // Вечерний Брест. 2004. 13 авг. С. 4.
11. Славин, В. «Земля Берестейская» : [о фотоальбоме «Земля Берестейская». Автор-сост. Г. Томашевич] / В. Славин // Заря. 1999. 25 нояб.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *